Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zadnja izmjena: 30. srpnja 2020. u 12:55 sati

Korisnici

Zaposlenici

Prijavitelji

Poslodavci

Uvjeti:

 • Zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju.
 • Pad prihoda od najamanje 50% u mjesecu kojiprethodi mjesecu za koji se traži potpora
 • Za radnike zaposlene do 30. lipnja 2020.
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere

Srpanj - prosinac 2020.

Visina potpore

Do 4.000,00 kuna po radniku

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.>
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 30. lipnja 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 • U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.>
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za lipanj 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.

Prihvatljivi poslodavci su zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, neovisno o sektoru u kojem posluju.

Prihvatljivi poslodavci su i zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice:

 • čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave
 • u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika).

Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.
  Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika.
 • umirovljenike
 • strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
 • Iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

Javni poziv

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 10. kolovoza 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od srpnja do prosinca 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 31. kolovoza 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od kolovoza do prosinca 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 30. rujna 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od rujna do prosinca 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 31. listopada 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 30. studenoga 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za razdoblje od studenoga do prosinca 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 31. prosinca 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac 2020. godine.

Poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi:.

 • za lipanj 2020. godine i lipanj 2019. godine za dobivanje potpore za srpanj 2020.
 • za srpanj 2020. godine i srpanj 2019. godine za dobivanje potpore za kolovoz 2020.
 • za kolovoz 2020. godine i kolovoz 2019. godine za dobivanje potpore za rujan 2020.
 • za rujan 2020. godine i rujan 2019. godine za dobivanje potpore za listopad 2020.
 • za listopad 2020. godine i listopad 2019. godine za dobivanje potpore za studeni 2020.
 • za studeni 2020. godine i studeni 2019. godine za dobivanje potpore za prosinac 2020.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 50% u drugom, trećem ili četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na drugo, treće ili četvrto tromjesečje 2019. godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 50% u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za taj mjesec i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi, odnosno pad prometa/prihoda od 50% u drugom, trećem ili četvrtom tromjesečju 2020. godine u odnosu na prvo tromjesečje 2020. godine.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prometa/prihoda najmanje 50% u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a, kao i poslodavci – radne jedinice dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

 • za mjesec srpanj 2020. godine najkasnije do 5. rujna 2020. godine
 • za mjesec kolovoz najkasnije do 5. listopada 2020. godine
 • za mjesec rujan najkasnije do 5. studenoga 2020. godine
 • za mjesec listopad najkasnije do 5. prosinca 2020. godine
 • za mjesec studeni najkasnije do 5. siječnja 2021. godine
 • za mjesec prosinac najkasnije do 5. veljače 2021. godine

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

 1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.
 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 50% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na adresu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja
Savska c. 64, 10 000 Zagreb

Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

Provedbeni dokument (PDF)

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Predložak - popis radnika za dokaz o isplati plaća

Obvezni Excel predložak za slanje popisa većeg broja radnika za dokaz o isplati plaća

Preuzmi

Izjava o namjenskom utrošku dobivene potpore

Za obrtnike paušalce koji nisu obveznici predaje JOPPD obrasca

Preuzmi
Zahtjevi se zaprimaju od 3. kolovoza


Sezonske djelatnosti zahtjeve za srpanj moraju predati putem web aplikacije. Pročitajte upute u jahaču Predaja zahtjeva, preuzmite potrebne predloške i prikupite potrebnu dokumentaciju iz drugih izvora. U Korisničkom centru saznajte druge potrebne informacije za predaju zahtjeva.

Najčešća pitanja i odgovori za predaju zahtjeva za mjeru u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zahtjevi se zaprimaju od 3 kolovoza do 31. prosinca 2020. Ovisno o datumu predaje zahtjeva ostvarujete potporu za mjesec kako slijedi:

 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 10. kolovozom odobrava se potpora za razdoblje od srpnja do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 31. kolovozom odobrava se potpora za razdoblje od kolovoza do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 30. rujnom odobrava se potpora za razdoblje od rujna do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 31. listopadom odobrava se potpora za razdoblje od listopada do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 30. studenim odobrava se potpora za razdoblje od studenog do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 31. prosincem odobrava se potpora za prosinac 2020.

Da, zahtjev vrijedi za kolovoz i sve do prosinca 2020., ali imate obveznu svaki mjesec predati dopunu zahtjeva s podacima o padu prihoda za prethodni mjesec u odnosu na usporedni. Dopuna će se moći predavati od 1. u mjesecu za prethodni mjesec klikom na gumb DOPUNA ZAHTJEVA koji se nalazi pored zahtjeva kojega ste predali.

Ako ne predate dopunu zahtjeva s dokazom pada prihoda za prethodni mjesec neće vam se isplatiti potpora za tekući mjesec.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Pripremite PDV obrazac prethodni mjesec 2020. i usporedni mjesec 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda prethodni mjesec 2020. prema mjesecu iz 2019. ili ako poslujete manje od godinu dana ovu tablicu za usporedbu prethodnog mjeseca 2020. s veljačom 2020.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Ne, nije moguće koristiti dvije mjere u jednom mjesecu.

Postoji opcija pauziranja druge mjere, više o opcijama pauziranja postojećeg ugovora pročitajte u opisu mjere.

Korisne informacije vezame uz Potporu očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.