Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Korisnik

Zaposlenici

Prijavljuje se

Poslodavac

Izmijenjeni uvjeti od 6. travnja 2020.:

 • Za radnike zaposlene do 19. ožujka 2020. godine
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.
 • Korisnici potpore za samozapošljavanje (vlasnici i zaposlenici)
 • Uključeni i radnici otpušteni u ožujku ukoliko ih poslodavac ponovno prijavi u radni odnos (prema uvjetima mjere)

Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere

Od 01.03.2020., i dalje, a najduže do 3 mjeseca.

Visina subvencije

Do 3.250 kuna po radniku za ožujak

Do 4.000,00 kuna za travanj i svibanj

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama..

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora osim kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

  Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

  Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji su tijekom mjeseca ožujka (od 01.03. do 01.04.2020.g.) otpustili radnike mogu koristiti ovu mjeru isključivo za radnike kojima je zadnji radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos.

 • Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 07. travnja 2020.g., a da radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za radnike koji su u ožujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili su pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca.
 • Ne odnosi se na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020.g. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
 • od 20% za Mala poduzeća
 • od 15% za Srednja poduzeća
 • i 10% Velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovorao radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Poslodavci iz sektora:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
 • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca.

 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.

Navedeno se ne odnosi na poslodavce:

 • kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/ vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Potpora se ne odobrava za suvlasnike s više od 25 % udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi.

U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.

U ciljanu skupinu radnika ulaze i radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Napomene:

Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:

 • iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku
 • iznos od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku

Javni poziv

Za Zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 07. travnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. travnja do 07. svibnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. svibnja do 07. lipnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za svibanj 2020. godine.

Ako Poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i i za sve želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:

 • opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Opisno razlozi:

 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga.

Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.


Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

 • dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 - veljača 2020.).

Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

 • Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa)
 • Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.

Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Provedbeni dokument (PDF)

Popis radnika po mjerama aktivne politike zapošljavanja

Ako imate radnike za koje koristite mjere aktivne politike zapošljavnja

Preuzmi

Tablica usporedbe prihoda i primitaka

Ako tražite potporu zbog pada poslovnih prihoda, a niste obuhvaćeni Odlukom Stožera Civilne zaštite o zabrani rada ispunite ovaj dokument i priložite uz Zahtjev.

Preuzmi

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložitii

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Najčešća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se sa zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablice popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite ih
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")
 • Ako trebate predložak tablice prihoda i primitaka (za dokaz pada gospodarske aktivnosti), pročitajte niže odogovor na pitanje "Da li postoji predložak tablice prihoda..."

Dopune se ne primaju do daljnjeg! E-mail porukom informirat ćemo sve korisnike kada i kako mogu predati dopunu predanog (ili predanih) zahtjeva.

Poruke većinom stižu trenutno, ali primjećujemo da korisnici koji koriste yahoo.com e-mail uslugu imaju zastoj u isporuci poruka i do 24 sata. Više

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 07. travnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. travnja do 07. svibnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. svibnja do 07. lipnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Za radnike zaposlene nakon 29. veljače 2020. potpora se ne može odobriti, osim kad se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. mogu koristiti mjeru.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću za veljaču 2020.godine ne mogu koristiti mjeru.

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želite ostvariti potporu možete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti

Ukoliko poslujete kraće od 12 mjeseci potrebno je dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva

Da, preuzmite i ispunite ovu Excel tablicu te je priložite u polje "Dokumentacija za dokaz pada gospodarske aktivnosti" prilikom slanja zahtjeva.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Dovoljno je dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu obrtnika/ce da su sredstva potpore za očuvanje radnih mjesta utrošena sukladno namjeni potpore.

Može, ukoliko poslodavac ima potrebu i hoće zaposliti osobu na upražnjeno radno mjesto nakon 29. veljače 2020.

Smijete, no trošak zapošljavanja ide na teret poslodavca.

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želite ostvariti potporu možete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

Predaje se jedan zahtjev kojim se odobrava pravo na isplatu potpore u najduljem trajanju od tri mjeseca, odnosno do prestanka odluke Stožera.

 • Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore

Najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

PRIMJER: za isplate u travnju nije potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće, dok je za isplate u svibnju potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće za ožujak do 5. u mjesecu, za lipanj dokaz o isplati plaće za travanj do 5. umjesecu itd.

Mogu, za navedeno nema sankcija, no Zavod prije isplate sredstava koje je u obvezi isplatiti do 15. u tekućem mjesecu za prethodni izvršiti kontrolu o osiguranicima u sustavu mirovinskog osiguranja i solventnost poslovnog računa poslodavca.

Zavod je u obvezi pozvati poslodavca te ga upozoriti na obvezu isplate plaće i dostave dokaza najkasnije do 5. u mjesecu kako bi se radnicima isplatila plaća za ožujak.

Da, i možete koristiti jedan korisnički račun.

Ne, ova potpora je dostupna poduzetnicima koji su u Prihvatljivom sektoru, o čemu se možete informirati u opisu potpore ili u Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini.

Molimo vas da koristite on-line prijavu ili e-mailom na adresu pisarnice Regionalnog centra/Područnog ureda HZZ-a županije u kojoj je registrirana tvrtka. Ili u slučaju da ne možete digitalnim kanalima, možete predati osobno u nadležni HZZ-ov Regionalni ili Područni ured.

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati Rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Da, uz određene uvjete koji su detaljno opisani u opisu ove potpore.

Online zahtjevi se primaju od ponedjeljka, 23. ožujka u 00:01.

Korisne informacije vezame uz Potporu očuvanje radnih mjesta

HZZ pruža vrhunske usluge koje mogu koristiti nezaposlene, zaposlene osobe i poslodavci.
Proučite što od naših usluga vam može koristi da maksimizirate mogućnost za korištenje ove mjere

Ostale mjere aktivnog zapošljavanja

Posjetite web

Pitajte nas za savjet i informacije

HZZ-ovi savjetnici su vam dostupni

Online alati za posloprimce

Maksimizirajte svoje prednosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.